Tour to England, Ireland, Scotland, Wales & Amsterdam